Sunday, 6 May 2018

'विज्ञानगंगा'चे सव्वीसावे पुष्प...'घनकच-याचे व्यवस्थापन'

यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई व मराठी विज्ञान परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'विज्ञानगंगा' कार्यक्रमांतर्गत सव्वीसावे पुष्प सीटेक संस्थेचे प्रमुख कार्यकारी संचालक श्री. संदीप असोलकर यांचे 'घनकच-याचे व्यवस्थापन' या विषयावर दिनांक १८ मे २०१८ रोजी सायंकाळी ५ वाजता चव्हाण सेंटर, सांस्कृतिक सभागृह, चौथा मजला, जनरल जगन्नाथराव भोसले मार्ग, मंत्रालयासमोर नरिमन पॉईंट, मुंबई येथे गुंफणार आहेत. तरी वरील कार्यक्रमास आपण उपस्थित रहावे ही विनंती. 

No comments:

Post a Comment